6.jpg
BrideGroom To

Vadhu Var Melava

sqaapanaa 1943   Xai~aya maraza taavaDo ihtavaQa-kx maMDL,mauMba[-.  rija.naM.Ao 3474 mauMba[-

pattaa : 104 iSavasmaRtaI,paihlaa majalaa,laaoAr parola va kxirraoD sToSana iba`janaakxa,

naa.ma.jaaoSaI maaga-,laaoAr parola,mauMba[- : 400 013.

www.tawdevivah.com

maraza vaQau var maoLavaa

samaya : rivavaar idnaaMkx 05 foxbau`vaarI 2017 raojaI sakxaLI 9.30 tao 1.00

sqaana : Da^.AnTaoinayaa iDisalvha ha^la,kxbautarKaanyaajavaL,dadr(pa.) mauMba[- : 400 013

saucanaa : 1. pa`vaoSa Saulkx r} .200 Bar}na pauva- naaoMdNaI maMDLacyaa kxayaa-layaata

                            saaomavaar tao Sainavaar 1.30 tao 8.00 va rivavaar 1.00 tao 1.00 yaa vaoLota kxravaI.

2. jaagaoABaavaI vaQau varasaaobata ekxa paalakxalaa pa`vaoSa idlaa jaa[-la.

                           TIpa : SaokxDao vaQauvar maMDLacyaa saMkoxtasqaLacaa www.tawdevivah.com laaBa Gaota Aahota.

                                    Hyaa saMkoxtasqaLavar Aa^nalaa[-na naava naaoMdNaIcaI  sauivaQaa lavakxrca saur} haota Aaho.AapaNahI

yaa saovaocaa jar}r laaBa Gyaavaa.

 

Ea`I.idnakxr taavaDo         Ea`I.sauhasa taavaDo         Ea`I.rajaoMd` taavaDo         Ea`I.saitaSa taavaDo

     AQyaSa                     {paaQyaXa                  {paaQyaXa               saricaTNaIsa

Ea`I.SaMkxrrava taavaDo                   Ea`I.caMd`kxaMta taavaDo                      Ea`I.gaaoivaMd taavaDo

Kaijanadar                         mauKyakoMxd` pa`mauKa                         saicava

    Ea`I.sauroSa saavaMta                     Ea`I.ivaSvanaaqa cavhaNa                      saaO.ApaNaa- taavaDo

     kxayaa-laya pa`mauKa,laaoAr parola          kxayaa-laya pa`mauKa,zaNao SaaKaa        kxayaa-laya pa`mauKa,baaoirvalaI SaaKaa

                    9833581365                      8689971826                         9969203312

                         saaO.manaalaI ca@kox                       saaO.ismataa cavhaNa                        kux. eoSvayaa- taavaDo

                          23019283                  9619930687,41006090                28918565

                      saMkoxtasqaL saMpak-x

         Ea`I.sauQaIr taavaDo             kux.Aaomakxar daBaaoLkxr         kux.AiBaYaokx daBaaoLkxr

          9619422219                   9619930688              022.23019288

 

 

104, Shivsmruti, 1st floor, N.M. Joshi Marg,Lower Parel (East) Mumbai - 400013.

Contact : For Groom: 9619930688 / Tel. : 2301 9288, For Bride : 9619930687 / Tel. : 2301 9287